Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY
AKTYWIZACJA, SPECJALIZACJA, PRAKTYKA - PROMOCJA ZATRUDNIENIA KOBIET
OPIS PROJEKTU


Program dla kobiet chcących wykonywać pracę zawodową,
zapewniający kształcenie i przygotowanie zawodowe

Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,
rozpoczyna realizację projektu pt.

„Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka - promocja zatrudnienia kobiet”
Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.

1. Cel projektu

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa kobiet poprzez podniesienie ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych pozwalających na zdobycie zatrudnienia.
Celem szczegółowym jest dobór oraz wyszkolenie kandydatek do pracy pod kątem planowanych potrzeb zgłaszanych przez pracodawcę.

2. Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy z terenu powiatów: świdnickiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubelskiego i miasta Lublina.
Liczba uczestniczek z poszczególnych powiatów: świdnicki -15, krasnostawski – 15, kraśnicki – 15, lubelski – 15, miasto Lublin 30.
Pracodawców oferujących miejsca praktyki i stażu zawodowego nie ograniczają w/w powiaty. (np. pracodawca z powiatu puławskiego może przyjąć na przygotowanie zawodowe osobę z powiatu lubelskiego).

3. Oferowane działania

Panie zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczyć będą w następujących modułach:

Zapewniamy kształcenie i przygotowanie zawodowe w branżach:

  • Administracyjno - biurowej
  • Finansowo – księgowej
  • Gastronomicznej
  • Handlowej

Możliwe są także szkolenia indywidualne w oparciu o oferty szkoleniowe dostępne na rynku lubelskim

Specjalistyczne szkolenia zawodowe - zakończone będą egzaminem oraz otrzymaniem świadectwa. Średni czas trwania szkolenia wyniesie 120 godzin zajęć. Możliwe będzie także potraktowanie stażu zawodowego jako elementu praktyki do zdawanie egzaminu czeladniczego w wybranym zawodzie. Pracodawcy, którzy zadeklarują swój udział w projekcie będą mieli wpływ na dobór odpowiedniej osoby oraz na rodzaj i kierunek jej przeszkolenia pod potrzeby planowanego stanowiska pracy.

4. Planowane rezultaty

5. Bezpłatny udział

Uczestniczki projektu mają sfinansowane koszty szkolenia. Otrzymują także zwrot kosztów dojazdu na zajęcia szkoleniowe i doradztwo zawodowe oraz mają zapewnione wyżywienie podczas szkoleń.
Podczas realizacji praktyki zawodowej uczestniczki będą otrzymywały odpowiednie wynagrodzenie za pracę. Praktyka u pracodawcy trwać będzie 3 miesiące.

Pracodawcy zgłaszający planowane miejsce pracy oraz deklarujący zamiar przyjęcia na 3 miesięczne przygotowanie zawodowe nie ponoszą żadnych kosztów związanych z doborem i przeszkoleniem kandydatki do odbycia praktyki w firmie.

6. Terminy realizacji

Planowane terminy działań w projekcie z udziałem zakwalifikowanych kobiet:

7. Oczekiwana współpraca z pracodawcami

Zadeklarowanie przez pracodawców zamiaru utworzenia miejsca pracy w 2007 oraz określenie kwalifikacji oczekiwanych od potencjalnego nowego pracownika.

Zadeklarowanie możliwości przyjęcia na 3 miesięczne przygotowanie zawodowe uczestniczki projektu.

Podpisanie porozumień w zakresie utworzenia miejsca przygotowania zawodowego

Planowane terminy dla pracodawców:

  • styczeń, luty (2007) –
    • określenie potrzeb zatrudnienia oraz wskazanie pożądanych umiejętności i kwalifikacji potencjalnych uczestniczek 3 miesięcznego przygotowania zawodowego
  • kwiecień-październik (2007) –
    • realizacja 3 miesięcznych praktyk zawodowych u pracodawców, koszt zatrudnienia pokryty ze środków projektu


Szczegółowych informacji o projekcie oraz o współpracy udziela:
BIURO PROJEKTU
ul. Leszczyńskiego 14/3, 20-069 Lublin
Tel. 081 5346191, fax. 0815346192

www.eds-fundacja.pl/kobiety e-mail: praca@eds-fundacja.pl

Informacja telefoniczna pod numerem : 081 5361092, 081 5346191


Projekt „Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka-promocja zatrudnienia kobiet”
realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
przez Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw w Lublinie, nadzorowany przez
Departament Wdrażania EFS w MPiPS


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2020    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY