Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.


DZIAŁALNOŚĆ IRP : GALERIE MULTIMEDIALNE
PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI KSZTAŁCENIA STOMATOLOGICZNEGO
GWARANCJĄ PRZYSZŁEGO ZATRUDNIENIA

Projekt "Podniesienie atrakcyjności kształcenia stomatologicznego gwarancją przyszłego zatrudnienia" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - Priorytet IX , Działanie 9.2, POKL. Projekt skierowany jest do 184 uczniów Medycznej Szkoły Policealnej nr 3 w Warszawie. Uczniowie mogą skorzystać z trzech form wsparcia: szkoleń, poradnictwa i staży. Projekt trwa od 1.11.2013 r. do 30.06.2015 r.
GALERIA PROJEKTU
galeria
NOWE MOŻLIWOŚCI
Projekt ,,Nowe Możliwości” realizowany jest w ramach Programu Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Projekt realizowany jest na terenie powiatów woj. małopolskiego: limanowskiego, tarnowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego. Biuro projektu znajduje się w Nowym Sączu. Projekt skierowany jest do  80 osób (46K,34M) bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo.
Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowych oraz zdolności do zatrudnienia osób niepełnoprawnych pozostających bez zatrudnienia. Projekt realizowany jest w terminie 01.10.2013 do 31.12.2014 r.
GALERIA PROJEKTU
SZKOLENIA I STAŻE ZAWODOWE
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRWNYCH – II EDYCJA

Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja” realizowany jest w ramach PO KL (Poddziałanie 7.2.1) na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt skierowany jest do 60 osób (40K i 20M) niepełnosprawnych w wieku od 15 do 64 lat, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z województwa podkarpackiego. Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy oraz podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób niepełnosprawnych i niezatrudnionych – zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez diagnozę ich predyspozycji zawodowych, umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz praktyczne ich doskonalenie podczas 6-miesięcznych staży zawodowych u pracodawców. Projekt realizowany jest w terminie od 01.03.2012 r. do 28.02.2014 r.
GALERIA PROJEKTU
AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
Projekt „Akademia umiejętności” realizowany jest w ramach PO KL (Poddziałanie 9.4) na podstawie umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Biuro projektu znajduje się Warszawie. Celem projektu jest podniesienie kompetencji 20 nauczycieli kształcenia zawodowego z przedmiotów medycznych z województwa mazowieckiego adekwatnie do potrzeb uczniów i wymagań rynku pracy. Projekt realizowany jest w terminie od 01.11.2013 r. do 30.04.2014r.
GALERIA PROJEKTU
PROJEKT "PRACUJĄCY ABSOLWENT"
Projekt „Pracujący absolwent” realizowany jest w ramach PO KL (Poddziałanie 6.1.1) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt skierowany jest do 90 osób w wieku 18-25 lat, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z województwa podkarpackiego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych uczestniczek/ków projektu oraz wzrost ich poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia.
Projekt realizowany jest w terminie od 01.09.2010r. do 31.08.2011r.
GALERIA PROJEKTU
PROJEKT „WRACAM DO PRACY!”
01.03.2010 r. do 30.04.2011
Projekt „Wracam do pracy: realizowany jest w ramach PO KL 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, projekt realizowany jest w Płocku. Projekt skierowany jest do 80 kobiet, które nie posiadają zatrudnienia(w tym zarejestrowane w urzędach pracy i niezarejestrowane), zgłaszające chęć podjęcia pracy, mieszkające na terenie powiatów: m. Płock, płockiego, sierpeckiego. Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia uczestniczek projektu.
Projekt realizowany jest w terminie od 01.03.2010 r. do 30.04.2011
GALERIA PROJEKTU
powiekszenie
PROJEKT „Pracujący 45+
01.04.2010 do 31.03.2011

Projekt „Pracujący 45+” realizowany jest w ramach PO KL (Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1. „Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.”, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Projekt skierowany jest do niepracujących kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 45 roku życia zamieszkujących w Radomiu i powiecie radomskim. Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 roku życia poprzez dostarczenie umiejętności poruszania się po rynku pracy, diagnozę predyspozycji w celu określenia kierunku dalszego kształcenia, dostarczenie lub aktualizacje kwalifikacji zawodowych oraz praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych.
GALERIA PROJEKTU
powiekszenie
PROJEKT „Czas na kobiety”
01.10.2009 do 30.11.2010

Projekt „Czas na kobiety” realizowany jest w ramach PO KL (Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1. „Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.”, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Projekt skierowany jest do niepracujących kobiet z terenu woj. mazowieckiego.Celem projektu jest zwiększenie szans kobiet na rynku pracy poprzez dostarczenie umiejętności poruszania się po rynku pracy, diagnozę predyspozycji w celu określenia kierunku dalszego kształcenia, dostarczenie lub aktualizacje kwalifikacji zawodowych oraz praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych.
GALERIA PROJEKTU
powiekszenie
PROJEKT „KARIERA MŁODYCH W TWOICH RĘKACH”
1.08.2010 – 31.05.2011

Projekt „Kariera młodych w Twoich rękach” realizowany jest w ramach PO KL (działanie 9.4). na podstawie umowy podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Projekt skierowany jest do 144 nauczycieli, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych bądź osób prowadzących zajęcia z doradztwa zawodowego lub profilaktyki zatrudnionych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego w zakresie działań profilaktycznych i doradztwa zawodowego oraz związanych z wykorzystaniem i zastosowaniem ICT w nauczaniu.
Projekt realizowany jest w terminie od 1.08.2010r. do 31.05.2011r.
GALERIA PROJEKTU

powiekszenie
PROJEKT „SUKCES ZALEŻY OD CIEBIE”
– AKTYWIZACJA OSÓB 45+ Z TERENÓW POWIATU” BIESZCZADZKIEGO,BRZOZOWSKIEGO, LESKIEGO”

01.07.2010 – 30.06.2010
Projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” realizowany jest w ramach PO KL 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt skierowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 45 roku życia zamieszkujących na terenie powiatu leskiego, bieszczadzkiego lub brzozowskiego.Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 roku życia poprzez aktywizacje i podniesienie kwalifikacji zawodowych. Projekt realizowany jest w terminie od 01.07.2010 r. do 30.06.2011r.
GALERIA PROJEKTU
PROJEKT „TENDENCJE ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW I POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W KONTEKŚCIE ORGANIZACJI PRZEZ POLSKĘI UKRAINĘ EURO 2012 -
DIAGNOZA I PROGNOZA”

01.06.2009 – 31.05.2011
Projekt „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza” realizowany jest w ramach PO KL (Poddziałanie 8.1.2) na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Celem projektu jest pozyskanie i dostarczenie pełnej informacji umożliwiającej skuteczne kształtowanie polityki zatrudnienia w woj. lubelskim, adekwatnej do bieżącej sytuacji gospodarczej w regionie w kontekście organizacji Euro 2012. Projekt realizowany jest w terminie od 01.06.2009r. do 31.05.2011r.
GALERIA PROJEKTU

PROJEKT „OTWARTA-NIEZALEŻNA-AKTYWNA”
01.08.2010 r. do 31.07.2011
Projekt „OTWARTA-NIEZALEŻNA-AKTYWNA” realizowany jest w ramach PO KL 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, projekt realizowany w Ostrołęce. Projekt skierowany jest do 80 kobiet, które nie posiadają zatrudnienia, zgłaszających chęć podjęcia pracy, mieszkających w Ostrołęce i na terenie powiatu ostrołęckiego. Celem projektu jest podniesienie aktywności oraz zdolności do zatrudniania kobiet pozostających bez pracy z terenu miasta Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego do 31.07.2011 roku.
Projekt realizowany jest w terminie od 01.08.2010 r. do 31.07.2011 r.
GALERIA PROJEKTU
PROJEKT "SZKOLENIA I STAŻE ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"
01.02.2010 - 31.12.2010
Celem projektu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych w wieku 45+ na rynku pracy poprzez dostarczenie umiejętności poruszania się po rynku pracy, diagnozę predyspozycji w celu wyboru odpowiednich kursów zawodowych, dostarczenie nowych kwalifikacji zawodowych oraz praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych. Projekt skierowany jest do niepracujących osób niepełnosprawnych w wieku 45+ z terenu powiatu rzeszowskiego grodzkiego i ziemskiego.
GALERIA PROJEKTU
PROJEKT "TRANSFER KNOW-HOW Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY"
01.01.2010 - 31.03.2011
Projekt „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży” jest projektem ponadnarodowym realizowanym od 1.01.2010r. do 31.03.2011r na podstawie umowy zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. Koncepcja realizacji tego projektu zrodziła się z braku praktycznej wiedzy oraz potrzeb zgłoszonych przez doradców zawodowych z Polski, Białorusi i Ukrainy. Do przyczyn niewystarczająco rozwiniętego systemu doradztwa zawodowego można zaliczyć niewystarczające kwalifikacje, brak dostępu do konkretnych narzędzi.
GALERIA PROJEKTU
PROJEKT "INFORMACJA - EDUKACJA - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ"
01.02.2010 - 31.10.2010
Projekt Informacja-edukacja-lepsza przyszłość realizowany jest w ramach PO KL (Działanie 9.3) na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie. Projekt skierowany jest do osób w wieku 25-64 lata (oraz osób nie uczących się w wieku 18-24 lata) zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, pracujących lub zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego. Celem projektu jest wzrost aktywności osób dorosłych w zakresie poszukiwania informacji i podejmowania decyzji o podjęciu kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Projekt realizowany jest w terminie od 1.02.2010r. do 31.10.2011r.
GALERIA PROJEKTU ; MEDIA o PROJEKCIE ; MATERIAŁY PROMOCYJNE ; FILMY PROJEKTU
PROJEKT "RAZEM! – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ"
01.12.2009 - 30.04.2011
Projekt "RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej" realizowany jest w ramach PO KL (Poddziałanie 7.2.2) na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie Projekt jest skierowany do 150 osób korzystających z pomocy społecznej oraz 120 pracowników instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji pomocy społecznej, mieszkających na terenie województwa lubelskiego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i wiedzy z zakresu ekonomii społecznej uczestników i uczestniczek projektu. Projekt realizowany jest w terminie od 01.12.2009r. do 30.04.2011r.
GALERIA PROJEKTU
PROJEKT "PRACUJĄCY ABSOLWENT"
1 kwiecień 2009 - 31 marzec 2010
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 6.1.1). Celem projektu jest kompleksowe wsparcie 90 młodych osób do 25 roku życia z województwa lubelskiego wchodzących na rynek pracy. Cel ten realizowany jest poprzez warsztaty, indywidualne spotkania doradcze, szkolenie zawodowe i 3-miesięczny staż u pracodawcy.
GALERIA PROJEKTU
PROJEKT "PRACUJĄCA MAMA"
sierpień 2009 - wrzesień 2009
Celem głównym projektu jest pomoc kobietom pozostającym bez zatrudnienia ze względu na wychowywanie dzieci w powrocie na rynek pracy, poprzez dostarczenie umiejętności poruszania się po rynku pracy, godzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych, diagnozę predyspozycji w celu określenia kierunku dalszego kształcenia, dostarczenie lub aktualizacje kwalifikacji zawodowych oraz praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych.
GALERIA PROJEKTU
II CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY
2009 LUBLIN
II Chrześcijański Tydzień Społeczny w Lublinie odbył się w dniach 22- 24. 05. 2009 pod hasłem „Solidarność dla przyszłości”. Celem Tygodnia była prezentacja zaangażowania społecznego chrześcijan w Polsce. II Chrześcijański Tydzień Społeczny był spotkaniem organizacji, ruchów, inicjatyw, grup nieformalnych oraz osób budujących sprawiedliwość społeczną w swoich małych społecznościach, w regionie, w Polsce.
GALERIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO TYGODNIA SPOŁECZNEGO w 2009 ROKU
TRANSGRANICZNE CENTRUM WSPARCIA RYNKU PRACY
2007-2008 LUBLIN
Celem projektu: „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy” jest kompleksowe wsparcie osób i instytucji
działających w polsko – białorusko – ukraińskim obszarze przygranicznym. Tematyka projektu obejmuje zagadnienia dotyczące
szeroko rozumianego rynku pracy w regionie transgraniczny, szczególnie w aspekcie migracji zarobkowych.
GALERIA PROJEKTU
CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY w 2008 ROKU
Wrocław, 11- 13 kwietnia 2008
Chrześcijański Tydzień Społeczny jest spotkaniem stowarzyszeń, związków zawodowych, Kościołów, samorządów, fundacji, ruchów, mediów, inicjatyw i grup nieformalnych, przedstawicieli przedsiębiorców, świata nauki- środowisk i osób prywatnych, które działają na rzecz dobra wspólnego, budują sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach lokalnych, czerpiąc inspirację dla swoich działań z chrześcijańskiej nauki społecznej. Tydzień ma na celu wypracowywanie i wyartykułowanie stanowisk w stosunku do palących problemów i zjawisk społecznych. Tydzień ma ambicje udziału w debacie publicznej nad kształtem życia społecznego i gospodarczego Polski. Tydzień jest promocją i upowszechnianiem dobrych rozwiązań już istniejących w Polsce i na świecie. Chrześcijański Tydzień Społeczny chce odwoływać się do najlepszych tradycji patriotycznych, odpowiedzialności za małe ojczyzny i troski o przyszłość Polski w jednoczącej się Europie, wielkiego doświadczenia „polskiego Sierpnia” i „Solidarności”. Tydzień Społeczny nawiązuje do tradycji podobnych wydarzeń polskiego międzywojnia, niemieckich „Katolikentagów” oraz francuskich Tygodni Społecznych.
RELACJA Z OBRAD CHTS WITRYNA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO TYGODNIA SPOŁECZNEGO
"RÓWNE SZANSE w PRACY"
Gala podsumowująca konkurs "FIRMA PRZYJAZNA RODZINIE"

07.12.2007r. w Sali Belwederskiej Hotelu Europa w Lublinie
Konkurs ten adresowany był do pracodawców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego. Główną ideą, która przyświecała jego ogłoszeniu jest promowanie rozwiązań prorodzinnych stosowanych w polityce personalnej lubelskich firm.
WIĘCEJ
KONFERENCJA
„Rodzina we współczesnym świecie pracy”
23-24.03.2006 WARSZAWA
zorganizowana wspólnie przez stowarzyszenie EZA (Europejski Związek ds. Pracowniczych) i Europejski Dom Spotkań- Fundację Nowy Staw -
Instytut Rynku Pracy
WIĘCEJ
KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA
„Badanie potrzeb powiatowego rynku pracy

w perspektywie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich.”
20.12.2006 w LUBLINIE
"Lokalne rynki pracy województwa lubelskiego . Zagrożenia i perspektywy rozwoju"
WIĘCEJ
KONFERENCJA
„Badanie potrzeb powiatowego rynku pracy

w perspektywie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich.”
27.01.2006 STAROSTWO POWIATOWE w LUBLINIE
"Lokalne rynki pracy województwa lubelskiego w opiniach pracodawców, pracowników i młodzieży"
WIĘCEJ
KONFERENCJA
Jakiej solidarności potrzebuje Polska
17-18.03.2006 SENAT RP - WARSZAWA
WIĘCEJ
KONFERENCJA
"Od Solidarności do wspólnej Europy"
10.09.2005 ZAMEK KRÓLEWSKI w WARSZAWIE
WIĘCEJ
SEMINARIUM
Społeczeństwo dialogu - Society of dialogue
22.05.2005 WARSZAWA
WIĘCEJ

INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY