Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY.TRANSFER KNOW-HOW
Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY


DORADZTWO ZAWODOWE W POLSCE

Kim jest doradca zawodowy-wymagania kwalifikacyjne

Doradca zawodowy - udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Doradca pomaga nie tylko w wyborze zawodu i szkoły, ale także przy zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku studiów, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy. Doradca poprzez współpracę w klientem, zaznajamia go z nowymi sposobami kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy oraz możliwościami zawodowymi na rynku pracy.

Cechy profesjonalnego doradcy zawodowego:

 • świadomość własnych potrzeb, motywów, uprzedzeń tak, aby nie wpływały one na jakość pracy,
 • szacunek dla różnic indywidualnych i społecznych,
 • wiara w możliwość jednostkowego rozwoju,
 • szacunek dla autonomii klienta,
 • profesjonalizm (wiedza, odpowiedzialność i świadomość ograniczeń roli doradcy),
 • aktywne zainteresowanie i pozytywne nastawienie do przemian społeczno-ekonomicznych,
 • otwartość na nowe cele oraz chęć stałego podnoszenia własnych kwalifikacji.

Doradca zawodowy musi być osobą wiarygodną. Wiarygodność odgrywa zasadnicze znaczenie, gdy ludzie kontaktują się z osobami, które z racji pełnionej roli zawodowej powinny służyć im pomocą, tj. pełnią określoną służbę publiczną. Na wiarygodność w tej sytuacji składają się dwa główne elementy:

 • kompetencje definiowane jako znajomość przedmiotu i poruszanych kwestii,
  • doradca zawodowy musi doskonale orientować się w zjawiskach zachodzących na rynku pracy oraz warunkach i możliwościach zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, dostępnej ofercie szkoleniowej i kształceniowej, wykazywać znajomość w zakresie odpowiednich ustaw itp.,
  • powinien umieć odpowiedzieć na każde zadane mu przez klienta pytanie,
  • unikanie odpowiedzi, lekceważenie pytań, odpowiadanie nie wprost, zbyt częste mówienie „nie wiem” lub „to nie ma znaczenia” powoduje, że dana osoba odbierana jest jako niewiarygodna i nie zasługująca na zaufanie.

 • obiektywność, czyli unikanie tendencyjnego i stronniczego przedstawiania rozwiązań, czy różnych możliwości stojących przed klientem,
  • doradca zawodowy powinien rzetelnie zaprezentować klientowi wszystkie możliwości i rozwiązania, a nie selektywnie je wybierać,
  • nie należy pomijać żadnej z możliwości, którą ewentualnie mógłby wykorzystać klient, chociaż niektóre mogą wydawać się doradcy zupełnie nierealne, bowiem wyboru danego rozwiązania dokonuje nie on, ale sam klient,
  • doradca powinien również starać się przedstawiać zarówno korzystne, jak i negatywne aspekty danego rozwiązania, czyli prezentować go z różnych punktów widzenia.


Standard kwalifikacji zawodowych dla zawodu doradcy zawodowego

Informacje o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania zawodu doradcy zawodowego znajdują się w publikacji: Standard kwalifikacji zawodowych dla zawodu doradcy zawodowego (Klasyfikacja zawodów MGPiPS, Grupa Wielka 2 – Specjaliści, nr 241303: DORADCA ZAWODOWY)


Doradca zawodowy – wymagania kwalifikacyjne

Szkolni doradcy zawodowi

Aby zostać szkolnym doradcą zawodowym wymagane jest ukończenie studiów magisterskich albo studiów wyższych zawodowych (licencjat) lub podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego oraz przygotowanie pedagogiczne (Rozporządzenie MENIS z 23 września 2003 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, Rozporządzenie MENIS z 10 września 2002 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli).

Doradcy zawodowi w publicznych służbach zatrudnienia

Na mocy Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2004 Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) wyróżnione zostały 4 poziomy rozwoju/awansu zawodowego doradcy w PSZ – wymagania kwalifikacyjne:

 1. doradca zawodowy – stażysta (co najmniej 12 miesięcy na stanowisku doradcy zawodowego + wykształcenie wyższe);

 2. doradca zawodowy (wykonywanie zadań w zakresie poradnictwa zawodowego przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia + wykształcenie wyższe);

 3. doradca zawodowy I stopnia (co najmniej 24-miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia i ukończone studia magisterskie lub co najmniej 12-miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia i ukończone studia magisterskie z zakresu psychologii lub poradnictwa zawodowego);

 4. doradca zawodowy II stopnia (ukończone studia podyplomowe z zakresu poradnictwa zawodowego + co najmniej 36-miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego I stopnia).

Doradcom zatrudnionym w publicznych służbach zatrudnienia i spełniającym warunki określone w ustawie nadawana jest licencja zawodowa doradcy zawodowego w PSZ (3-stopniowa: licencja zawodowa doradcy zawodowego; licencja zawodowa doradcy zawodowego I stopnia; licencja zawodowa doradcy zawodowego II stopnia).


Źródła:

http://pl.wikipedia.org
http://www.cm.ecorys.plProjekt „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”
jest projektem ponadnarodowym realizowanym od 1.01.2010r. do 31.03.2011r
na podstawie umowy zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.
Numer umowy PL0407.

Projekt jest realizowany w partnerstwie:

Lider Projektu:
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw,

Partnerzy:
Ochotnicze Hufce Pracy w Lublinie,
Papirbredden Karriersenter z Drammen w Norwegii,
Organizacja Obywatelska Humanitarny Most z Brześcia
Zachodnio-Ukraińskie Centrum Zasobów (ZURC) ze Lwowa
Fundacja Rozwoju Wołyńskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki z Łucka.Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego


Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through
the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial MechanismINSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2023    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY