MIĘDZYNARODOWY PROJEKT Z ZAKRESU
DORADZTWA ZAWODOWEGOLicznik

PUBLIKACJE
powiekszenie

Dobre praktyki w zakresie doradztwa zawodowego
Polska, Ukraina, Białoruś, Norwegia

Найкращі практики в профконсультуванні
Польща, Україна, Білорусь, Норвегія

Наилучшие практики в профконсультировании
Польша, Украина, Беларусь, Норвегия

Good practices in the field of job counselling
Poland, Ukraine, Belarus, Norway

powiekszenie

Doradztwo zawodowe
w Polsce, Ukrainie, Białorusi i Norwegii
Zeszyt Metodyczny
/PL/

powiekszenie

Professional counseling
in Poland, Ukraine, Belarus and Norway
Methodical book
/EN/

powiekszenie

Профконсультирование
в Польше, Украине, Беларуси и Норвегии
Методическое пособие
/RU/

powiekszenie

Професійний консалтинг
в Польщі, Україні, Білорусії і Норвегії
Методичний зошит
/UA/

powiekszenie
Working in Finland
Kompendium wiedzy dla osób chcących pracować w Finlandii. Kompletne informacje o wymogach jakie trzeba spełnić, żeby dostać pracę w Finlandii, wymagań dla pracowników, potrzebnych dokumentach a także sposobach poszukiwania pracy oraz warunkach życia.

POBIERZ PUBLIKACJĘ /PDF/

powiekszenie Praca z klientem dorosłym
jest kolejnym tomem wydanym w ramach serii ABC doradcy zawodowego. Przeznaczona jest dla doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i nauczycieli realizujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego w szkołach oraz innych placówkach edukacyjnych, skupiających również osoby dorosłe. Publikacja powstała w ramach projektu Euroguidance.

POBIERZ PUBLIKACJĘ /PDF/

powiekszenie Poradnictwo kariery przez całe życie
Zadaniem publikacji "Poradnictwo kariery przez całe życie" jest wzbogacenie warsztatu pracy osób zajmujących poradnictwem kariery o wskazówki i propozycje metodyczne do pracy z osobami w różnym wieku i na poszczególnych etapach rozwoju edukacyjno-zawodowego. Przedstawiony materiał ma na celu zainspirowanie doradcy do rozwoju warsztatu pracy, wzbogacenie kontaktu z klientem o nowe elementy, rozszerzenie zakresu prowadzonego poradnictwa i jeszcze lepsze dopasowanie go do specyfiki oraz potrzeb jednostki. Publikacja powstała w ramach projektu Euroguidance.

POBIERZ PUBLIKACJĘ /PDF/

powiekszenie ABC poradnictwa zawodowego w szkole
Publikacja ABC poradnictwa zawodowego w szkole (seria ABC doradcy zawodowego) zawiera m.in. praktyczne wskazówki, jak zaprojektować szkolny plan doradztwa zawodowego, nawiązać współpracę z nauczycielami, prowadzić proces doradczy, prezentuje także zagadnienia dotyczące promocji usług doradczych w szkole.

POBIERZ PUBLIKACJĘ /PDF/

powiekszenie Studiuj za granicą
to praktyczny informator dla doradców zawodowych oraz uczniów na temat możliwości kształcenia na poziomie uniwersyteckim w wybranych krajach EU. Książka zawiera m.in. informacje na temat zasad rekrutacji, stypendiów, kosztów życia, warunków pobytu

POBIERZ PUBLIKACJĘ /PDF/

powiekszenie Doradztwo Zawodowe a Wyzwania Międzykulturowe
Publikacja Doradztwo Zawodowe a Wyzwania Międzykulturowe zawiera informacje na temat wielokulturowości i pracy z osobami odmiennymi kulturowo w kontekście podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Autorami poszczególnych rozdziałów są osoby specjalizujące się w pracy z osobami odmiennymi kulturowo oraz doradca zawodowy specjalizujący się w doradztwie międzykulturowym. Publikacja powstała w ramach projektu Euroguidance.

POBIERZ PUBLIKACJĘ /PDF/

powiekszenie Vocational guidance and multicultural challenges
Vocational guidance and multicultural challenges – practical guidelines for practitioners how to work with clients form other cultures.
Jest to tłumaczenie książki Doradztwo Zawodowe a Wyzwania Międzykulturowe, wydanej w ramach projektu w 2006 roku

POBIERZ PUBLIKACJĘ /PDF/

powiekszenie Etyczny Wymiar Poradnictwa Zawodowego
Książka Etyczny Wymiar Poradnictwa Zawodowego omawia kwestie etyczne i pojmowanie wartości moralnych w poradnictwie zawodowym, a także podstawowe pojęcia etyczne i zagadnienia aksjologiczne związane z działalnością pomocową. Analizuje również podstawowe wartości moralne przypisane do profesji doradcy zawodowego.

POBIERZ PUBLIKACJĘ /PDF/

powiekszenie Publikacja jest zbiorem dobrych praktyk wypracowanych w ramach działalności Międzykulturowego Ośrodka Doradztwa Zawodowego, mających na celu ułatwienie wejścia na rynek pracy osób odmiennych kulturowo. Publikacja powstała w ramach programu Inicjatyw Wspólnotowych EQUAL projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej. Przeznaczona jest dla doradców zawodowych.
powiekszenie Come and study in Poland
Książka Come and study in Poland opracowana przez zespół Euroguidance, jest adresowana do obywateli Unii Europejskiej chcących kształcić się w Polsce. Publikacja zawiera informacje o możliwościach kształcenia, w językach obcych, na uczelniach wyższych w kraju, jak również syntetyczny opis polskiego systemu edukacji oraz rozdział o Polsce.

POBIERZ PUBLIKACJĘ /PDF/

powiekszenie Profil zawodowy europejskiego doradcy zawodowego
Podręcznik "Profil zawodowy europejskiego doradcy zawodowego" skierowany jest do doradców zawodowych pracujących na poziomie lokalnym, od których
oczekuje się, iż świadczyć będą poradnictwo w wymiarze europejskim.

POBIERZ PUBLIKACJĘ /PDF/

powiekszenie Szkolny doradca zawodowy
Publikacja „Szkolny doradca zawodowy” opisuje koncepcję działań szkolnego doradcy zawodowego, opracowaną przez Wydział Poradnictwa Zawodowego KOWEZiU w 2002r. W publikacji przedstawiono cele i zadania szkolnego doradcy zawodowego, sposób jego zatrudniania, a także wskazano na korzyści wynikające z jego działalności. Publikacja zawiera wykaz obowiązujących aktów prawnych (aktualizowany w październiku 2008 r.) dotyczących doradztwa zawodowego w szkołach, definicje kluczowych pojęć oraz przykłady wewnątrzszkolnego systemu doradztwa dla różnych poziomów kształcenia

POBIERZ PUBLIKACJĘ /PDF/

powiekszenie Mobilność w Europie
Niniejszy podręcznik „Mobilność w Europie” adresowany jest zarówno do praktyków poradnictwa zawodowego, którzy zajmują się wspieraniem mobilności europejskiej o wymiarze transnacjonalnym w celu edukacyjnym i/lub podjęcia zatrudnienia, jak i do praktyków, którzy dopiero chcieliby zająć się taką działalnością.

POBIERZ PUBLIKACJĘ /PDF/


Publikacje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
Źródła:
www.euroguidance.pl
www.koweziu.edu.pl
www.ergoinnet.net


.


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism